TRIVSELREGLER

Brf Kalkgrundet

För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på när vi bor i brf Kalkgrundet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende dvs vi har ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Förutom föreningens stadgar gäller därför också följande trivselregler för att alla ska trivas.

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är skyldiga att känna till och rätta sig efter trivselreglerna.

För vem gäller reglerna

Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten omfattas.Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Har Du frågor

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa trivselregler är Du alltid välkommen att ta kontakt med styrelsen.

Allmänt om ditt boende

Du skall ha läst och känna till föreningens stadgar, och du är också skyldig följa styrelsens anvisningar.

Du skall vara aktsam om och vårda din lägenhet, liksom föreningens egendom i övrigt. Du blir ersättningsskyldig om Du lämnar lägenheten med skador vid en försäljning, eller ej håller den i gott skick.

Lägenhetens radiatorer skall ej stängas av helt under den kalla årstiden. Om lägenhetens temperatur blir alltför låg kan detta påverka närliggande lägenheters temperatur. Vid längre tids frånvaro se till så att inomhustemperaturen ej understiger 18 grader C.

Du är skyldig att omedelbart åtgärda skador som hör till din lägenhet t. ex. tilltäppta avlopp, läckande kranar, trasiga fönster mm. Du bör också anmäla skador på föreningens egendom – som gårdsbelysning, entrédörrar, läckor m.m. till styrelsen.

Lägenheten är en bostad. Den får inte användas till kommersiellt kontor eller något annat, om inte du fått särskilt tillstånd till detta.

Du får inte hyra ut Din lägenhet i andra hand om Du inte fått skriftligt tillstånd till detta av styrelsen.

Hänsyn och störningar

Vi har fantastiska balkonger och terrasser med Malmös bästa utsikt och en egen lund som naturligtvis skall användas också för gemenskap och fest. Skall Ni ha fest eller annan tillställning är det bra om Ni informerar grannarna. Acceptansen brukar öka markant om man informerat.

In- och utflyttning

Meddela gärna de boende i trapphuset före in- och utflyttning. Iaktta försiktighet för att skona vårt hus samt informera ev flyttfirma att göra detsamma. Lämna trapphuset i det skick det var före din aktivitet; sopa och ta upp ev skräp som

syns. Ev uppkomna märken på väggar och hiss måste åtgärdas genom ommålning, städning etc.

Utemiljön

Den yttre miljön är en värdefull del för trivseln i boendet. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att hålla vår utemiljö så snygg och välvårdad som möjligt. Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på innergården. Plocka upp djurets spillning. Ni bör inte mata fåglar inom fastigheten då detta riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

Cyklar skall stå i cykelställ eller i särskilda cykelrum, mopeder får ej förvaras i dessa.

Styrelsen anordnar varje år några trädgårdsdagar för att snygga till vår gemensamma utemiljö. Detta är ett utomordentligt bra tillfälle att träffa dina grannar och tillsammans öka vår trivsel. Det är bra ju fler som hjälper till eftersom vår bostadsrättsförening på detta sätt kan minska våra gemensamma utgifter. Därför ber styrelsen alla boende att hjälpa till. Dessutom bjuds det ofta på något gott efteråt till alla hjälpsamma.

Säkerhet och teknik

Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse. Vi måste se till att alla dörrar till källare, förråd, cykelrum, garage och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta. Var rädd om dina nycklar och anmäl omedelbart förlust. Lämna inte entrédörren öppen någonsin utan tillsyn, det ger energiförlust och risk för objudna gäster. Om det uppstår skador på våra hus eller gemensamma utrymmen, skall detta anmälas till styrelsen.

Lägg inte ut torkmattor utanför dörren. Ställ inte barnvagnar, cyklar etc i trappor och våningsplan. Det är hinder för städning, och är ej tillåtet ur brandsynpunkt.

Alla lägenheter skall ha fungerande brandvarnare. Lagkrav! Kontrollera den regelbundet.

Föreningen har för närvarande ett gruppavtal med Tele2 (fd. ComHem). Häri ingår ett grundutbud av TV-kanaler som kan kompletteras. I fastigheten finns även möjlighet att köpa Telias digitala utbud av TV, internet och telefoni.
Läs mer på deras hemsidor Tele2.se och Telia.se.

Husets fasader

Vi har ansvar för fastighetens fasader. Husets konstruktion tillåter inte någon form av penetrering av den känsliga konstruktionen. Det betyder att inga paraboler eller annat får monteras på fasaden, inte heller på fasadstycken i anknytning till balkonger, terrasser eller privata trädgårdar. Klätterväxter får heller inte växa på fasaden.

Om skador uppstår pga att lägenhetsinnehavaren inte tagit hänsyn till dessa regler kommer styrelsen se till att skadorna repareras av fackman och lägenhetsinnehavaren blir ersättningsskyldig.

Balkonger och terrasser

Balkongen utgör ett stort trivselvärde i bostaden. Använd den därför på rätt sätt och absolut inte som rengöringsplats för mattor, sängkläder m.m. Vädring på balkongen är tillåten men skall då ske så lågt och så långt in som möjligt. Det är förbjudet att hänga ut mattor och liknande över balkongräcket och vi tycker inte heller att vi ska torka tvätt utomhus.

Blommor på balkongen är trivsamt och vackert men tänk på att blomsterlådorna skall hängas på räckets insida. Även krukor ska ställas en bit in på balkongen av detta skäl. Tänk på att vattna med måtta så att inte överskottsvattnet rinner ner till grannen under eller missfärgar/smutsar ner balkongkanten.

Sopor och städning

Det är endast normalt hushållsavfall som får läggas i den gemensamma sopsugen på gården dvs inget skrymmande material som leder till att sugen täpps igen och medför att vi får betala dyra kostnader för rensning.

Matavfall skall läggas i brun papperspåse och hör hemma i sopsugen. Papper, papp, glas, plast och aluminium skall slängas i de behållare som finns utplacerade i sorteringsrummet. Var noga med att vika ihop kartongerna så finns det plats för fler. Batterier, glödlampor och småelektronik måste du själv slänga på annat ställe i särskilda behållare på tex. ICA Maxi.

Större containrar för kartong, plast, metall och kläder finns också vid parkeringen till ICA Maxi.

Ställ ej soporna bredvid behållarna. Grovsopor som trasiga möbler, kläder och övrigt skrot får absolut inte slängas i soprummen. Samtliga boende får själva ansvara för att bortforsling sker på rätt sätt. Tänk på att det ger föreningen merkostnader om du slänger skräp som inte kan eller skall hanteras i soprummen.

Tänk på att inte hälla ut matolja och liknande i vasken. På så sätt hjälps vi åt att hålla våra rör fräscha och rena längre.

Gamla tiders ohyra förekommer numera väldigt sällan. Däremot händer det att man kan få in mjölbaggar, silverfisk och liknande småkryp. Om nödvändigt, kontakta styrelsen.

Ventilation

Vid några av era fönster finns ventilationshål med filter. Dessa filter bör bytas c:a en gång om året. Filtren köps oftast in gemensamt för att vi ska få ett lägre pris.

”Havshotellet”

Vi har möjlighet att erbjuda våra gäster boende i vår gemensamma gäststuga, Havshotellet. Här finns 4 sängplatser och en tältsäng. Du kan boka via bokningslogg på hemsidan mot en dygnshyra, mer information finns på hemsidan. Du hämtar nyckel hos någon i styrelsen. Kostnad /dygn betalas vid upphämtning av nyckeln. Bokning får endast göras av medlem i Brf Kalkgrundet och Radhusägare på Salongsgatan 40 A till 40 E. Den som hyr är ansvarig för att reglerna efterföljs.

Föreningens stadgar och trivselregler gäller även för nyttjandet av gemensamhetslokalen. Tid för nyttjande är 12.00 – 12.00 påföljande dag i högst 7 dagar och då skall också städningen vara gjord, om inte annat överenskommits.

Om något går sönder, försvinner, eller skadas på något sätt skall detta ersättas på ett likvärdigt sätt av den som hyr lokalen.

Damma, dammsug och våttorka golven, städa toalett, kök och torka ur kylskåpet om ni använt det. Efter användandet skall sopor tömmas och läggas på avsedd plats i soprummen och sopsugen.

Om städning görs på ett bristfälligt sätt får styrelsen ta ut en extra avgift motsvarande kostnad för städning hos städbolag.

Om inte ovan regler efterföljs kan styrelsen neka medlem eller radhusägare att hyra lokalen fler gånger. Tänk på att alltid lämna Havshotellet i det skick ni själv önskar att finna den i.

Lägenhetsförråd

Till de flesta lägenheter hör ett låsbart förråd i källaren.
Samma regel gäller för dessa utrymmen. De skall vara tillgängliga för brandsyn. Ingen förvaring av möbler, kartonger mm utanför förråden får förekomma. Föreningen kommer att flytta bort allt som står i gemensamma utrymmen.

Garaget

Är till för våra bilar och motorfordon och inget annat.

Parkeringsförbud

Det är parkeringsförbud på Sundspromenaden. Endast kort tid för lastning och lossning är tillåten.

Förändringar i lägenheter

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum.

Ibland kan det dessutom behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Därför, kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång.

Inga ändringar i värmesystemet är tillåtna utan styrelsens godkännande. Vattenburen golvvärme tillåts inte pga värmesystemets konstruktion.

Ändringar i värme-och elsystem samt ledningar till TV, internet och telefoni får endast utföras av fackman.
Styrelsen kan anlita teknisk konsult som bekostas av medlemmen. Styrelsen kan ställa krav på dokumentation av utförda ändringar.

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under vardagar (08.00-17.00).

Försäljning av lägenhet

Både som säljare och köpare är du skyldig att kontrollera att lägenheten uppfyller krav ställda i trivselreglerna. Detta innebär bland annat att:

– Kontrollera att brandvarnaren finns och fungerar.

– Kontrollera att lägenheten inte har några skador som kan påverka övriga delar av fastigheten (t ex vattenskada).

– Lämna tillbaka eventuella nycklar till ansvarig person i styrelsen.

– Brf styrelse tillser att varje lägenhet besiktigas i samband med lägenhetsöverlåtelse

Brister åtgärdas av lägenhetsinnehavaren. Som säljare har du ansvar att upplysa köpare om eventuella fel och brister i lägenheten. Du som köpare har undersökningsplikt. Läs gärna mer hos Konsumentverket om vad som gäller vid köp av bostadsrätt.